Cul-Tu-Re for inter-cultural dialogue

The overall goal of this project is to overcome the set social barriers between different cultural communities, by promoting multiculturalism as a fundamental value of a society, as well as its nurturing and promotion.

Ekspozitë “Kulturë, unë dhe ti” /Изложба на фотографи

Ekspozitë me fotografi në temë “KulTuRë, Unë dhe Ti” të cilat pasqyrojnë momente nga traditat dhe zakonet kulturore, festat, ushqimet tradicionale dhe/ose veshje tradicionale të komuniteteve të rajonit tonë. Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit “KulTuRë për dialog Ndërkulturor” i cili synon të promovojë shoqëri multikulturore e cila është e financuar nga Ministria e Kulturës dhe realizohet nga organizata Kreativ dhe Aktiv (C&A). Kjo ekspozitë u realizua në hapsirat e organizatës Social Club Kombinati dhe ekspozita të tjera që do të organizohen në hapësira të ndryshme publike, me praninë e autorëve të fotografive të përzgjedhur. Është me rëndësi të theksohet se ky aktivitet u realizua në kushte pandemie globale duke respektuar të gjitha rekomandimet dhe masat e institucioneve përkatëse. Kjo ekspozitë ka karakter të mbyllur dhe në të ishin të pranishëm vetëm pjesëmarrësit në konkurs, organizatorët dhe përfaqësues të mediave.
Изложба со фотографии на тема „КулТуРа, Јас и Ти” со мотиви од културни традиции и обичаи, славење на празници, традиционални јадење или / и традиционална облека на заедниците во нашиот регион. Оваа активност се спроведува во рамките на проектот ‘Кул-Ту-Ра за интеркултурен дијалог’ која има за цел да промовира мултикултурно општество, финасиран од Министерство за Култура, а се спроведува од Креативни и Активни (C&A). Ова изложба се реализираше во просториите на Social Club Kombinati. Вакви заеднички изложби ќе бидат организирани во различни јавни простории со присуство на самите автори на избраните фотографии. Важно е да се напомене дека оваа активност се спроведуваше во услови на глобална пандемија, почитувајќи ги сите препораки и мерки на релевантните институции. Оваа изложба е од затворен карактер и беа присутни само учесници на конкурсот, организаторите и претставници на медиумите.

Trashëgima kulturore lokale në rrota/Локално културно наследство

Rreth 20 të rijnë ishin pjesë e aktivitetit të radhës të organizuar nga “Kreativ dhe Aktiv”. Hipur në biçikleta djemtë dhe vajzat e reja vizituan disa nga lokacionet kryesore kulturore të Strugës.
Aktiviteti – “Trashëgimia Kulturore Lokale në Rrota” ka për qëllim të promovojë lokalitetet kulturore. Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit “KulTuRë për dialog Ndërkulturor” i cili synon të promovojë shoqëri multikulturore e cila është e financuar nga Ministria e Kulturës dhe realizohet nga organizata Kreativ dhe Aktiv (C&A).
————-
Околу 20 млади беа дел од следната активност организирана од „Креативни и активни“. Возејќи велосипеди, млади момчиња и девојчиња посетија некои од главните културни места во Струга.Велосипедската тура – “Локално Културно Наследство на Тркала” има за цел да ги промовира културните локалитети. Оваа активност се спроведува во рамките на проектот ‘Кул-Ту-Ра за интеркултурен дијалог’ која има за цел да промовира мултикултурно општество, финасиран од Министерство за Култура, а се спроведува од Креативни и Активни (C&A).